Co to jest Rada Osiedla?

Rada osiedla działa w imieniu mieszkańców i ma za zadanie zaspokajać ich potrzeby.

Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym. W Łodzi są to takie zadania jak zaspokajanie potrzeb mieszkańców danego osiedla, podejmowanie, wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody w jego obszarze, współpraca z różnymi instytucjami w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na osiedlu.

 

Osiedle może również występować z postulatami i wnioskami do organów miasta w sprawach ważnych dla osiedla. Może również opiniować budżet miasta oraz wszelkie projekty i uchwały organów Miasta, względem osiedla. Co niezwykle ważne, osiedle może zgłaszać wnioski o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

 

Jednostki pomocnicze w Łodzi corocznie otrzymują środki na swoją działalność, których wysokość uchwala Rada Miejska.

 

Rady osiedla otrzymują środki na:

– realizację lokalnych zadań inwestycyjnych lub remontowych, które mogą obejmować w szczególności:

  • budowę, modernizację lokalnych dróg, chodników i oświetlenia,
  • budowę, modernizację w zakresie małej infrastruktury technicznej,
  • budowę lub modernizację osiedlowych placów zabaw i urządzeń kultury fizycznej,
  • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
  • tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

– zadania statutowe, takie jak np. koszty funkcjonowania (koszty biurowe i administracyjne) oraz projekty miękkie, czyli aktywizujące mieszkańców.

 

Rada Osiedla współpracuje również z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską czy Strażą Pożarną.

Dodaj komentarz